Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Bel-Arte

Artikel 1 Definities

In deze overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:

Koper
De consument die een ticket koopt via Stichting Bel-Arte voor een evenement;

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Bel-Arte.

Boeking
Het tot stand brengen van een overeenkomst waarbij de koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met de organisator van een evenement;

Entreegelden
De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen, zoals, doch niet uitsluitend, aan Stichting Bel-Arte verschuldigde administratiekosten voor de boeking;

Evenement
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een muziekvoorstelling, of een concert, ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Locatie
De plaats waar het evenement gehouden wordt;

Organisator
De partij die het evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;

Overeenkomst
De betreffende overeenkomst tussen de organisator en de koper;

Ticket
Het toegangsbewijs tot een evenement;

Stichting Bel-Arte, gevestigd te Venlo, K.v.K. 41063983.

Website De website van Stichting Bel-Arte: https://www.bel-arte.nl

Artikel 2 Algemeen

2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Stichting Bel-Arte worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere boeking voor Stichting Bel-Arte tickets, via de website van Stichting Bel-Arte. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
2.2 Op de overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de organisator, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar het evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De koper verklaart zich door het kopen van het ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Stichting Bel-Arte treedt bij het aanbieden en verkopen van tickets op als gemachtigde van de organisator ten behoeve van de totstandkoming van de overeenkomst tussen koper en organisator. Stichting Bel-Arte is geen partij bij de overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een ticket. De overeenkomst komt tot stand nadat koper via Stichting Bel-Arte een boeking voor één of meer tickets heeft geplaatst. Stichting Bel-Arte verschaft namens organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van tickets door Stichting Bel-Arte aan de koper vindt plaats namens de organisator.
3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:
De overeenkomst komt tot stand zodra de koper een boeking heeft geplaatst. Stichting Bel-Arte kan de overeenkomst louter ter harer keuze namens de organisator eenzijdig ontbinden, dan wel schadevergoeding vorderen dan wel, nakoming vorderen, indien de koper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.
3.3 Een boeking is voor de koper onherroepelijk. Het is voor de koper niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen overeenkomst, wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 Tickets

4.1 Tickets kunnen door een koper worden geboekt via de website van Stichting Bel-Arte.
4.2 De door Stichting Bel-Arte geleverde tickets zijn en blijven eigendom van de organisator en worden door Stichting Bel-Arte aan de koper ter beschikking gesteld.
4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van organisator en/of Stichting Bel-Arte niet toegestaan:
i. De tickets te verkopen aan derden dan wel de tickets op enige andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
ii. De tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;
4.4 Indien koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van Stichting Bel-Arte of organisator, kan Stichting Bel-Arte en/of organisator de tickets ongeldig maken; houders van die tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
4.5 Stichting Bel-Arte en/of organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.
4.6 De prijzen voor tickets kunnen hoger liggen dan de door Stichting Bel-Arte op de tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing.
4.7 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.
4.8 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte evenement indien het ticket is voorzien van de controlestrook.
4.9 Eenmaal gekochte tickets, worden door ons niet meer gerestitueerd.

Artikel 5 Fulfillment

5.1 Stichting Bel-Arte streeft er naar voor aanvang van het evenement, maar ten minste 7 dagen voor de aanvang van het evenement de tickets aan de koper te versturen, zulks onder de voorwaarde dat de koopprijs voor de tickets is voldaan. Indien de tickets door de koper niet tijdig zijn ontvangen, dan dient de koper schriftelijk (via e-mail) contact op te nemen met Stichting Bel-Arte.
5.2 Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de koper te worden gecontroleerd op juistheid. Indien sprake zou zijn van foutief geprinte tickets, ontvangt de koper op het eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten vervangende tickets, op voorwaarde dat de koper de reeds geleverde kaarten aan Stichting Bel-Arte retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement Stichting Bel-Arte niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Stichting Bel-Arte besluiten de tickets niet om te ruilen.
5.3 Stichting Bel-Arte behoudt zich te allen tijde het recht voor om boekingen te weigeren van kopers, dan wel aanvullende voorwaarden aan boekingen te stellen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Stichting Bel-Arte kan niet worden aangemerkt als organisator van het evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het evenement en de gang van zaken in of rond de locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
6.2 Indien en voor zover het evenement door de organisator dan wel de locatiehouder wordt geannuleerd, zal Stichting Bel-Arte aan de koper nimmer zelfstandig over gaan tot terugbetaling van entreegelden. Het kan voorkomen dat een organisator Stichting Bel-Arte verzoekt tot restitutie over te gaan, in welk geval Stichting Bel-Arte wederom slechts handelt als bemiddelaar namens de organisator.
6.3 Stichting Bel-Arte kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement of de locatie.
6.4 Indien en voor zover Stichting Bel-Arte ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de koper kan voldoen, kan de koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
6.5 Stichting Bel-Arte aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door de koper door welke oorzaak dan ook. In het geval Stichting Bel-Arte door de koper om vervangende tickets wordt verzocht, is Stichting Bel-Arte gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.
6.6 Voor zover aansprakelijkheid van Stichting Bel-Arte uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en/of hulppersonen van Stichting Bel-Arte.